Shop

Home Produkt Stilnox Zolpidem 10mg

Stilnox Zolpidem 10mg

kr1,233.00

Category:

Köp Stilnox Zolpidem 10mg online

Zolpidem Tartrate 10 mg Tabletter-Köp Stilnox Zolpidem 10 mg online


2. Subjektivt och kvantitativt arrangemang

Varje tablett innehåller 10 mg zolpidemtartrat.

För fullständig översikt över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.


3. Läkemedelsstruktur – Köp Stilnox Zolpidem 10 mg online


Filmtäckt tablett.

Vit till gråaktig, filmtäckt långsträckt tablett, skårad och graverad SN10 på ena sidan.


4. Kliniska intressepunkter


4.1 Terapeutiska tecken

Zolpidem visas för övergående behandling av sömnstörningar hos vuxna under omständigheter där sömnstörningen försvagas eller orsakar extrem smärta för patienten.

4.2 Dosering och strategi för organisation


Dosering-Köp Stilnox Zolpidem 10 mg online


Behandlingen bör tas ensamt och inte riktas om den natten.

Den ordinerade portionen varje dag för vuxna är 10 mg som ska tas omedelbart vid sömn. Den mest reducerade livsdugliga delen av zolpidem borde användas och bör inte överstiga 10 mg.

På samma sätt som med alla hypnotika är långdistansutnyttjande inte föreskrivet. Behandlingen bör vara så kort som man kan förvänta sig under omständigheterna och bör inte överstiga en månad inklusive tiden för avtagande. Förstoring efter den största behandlingsperioden borde inte ske utan en ny bedömning av patientens status, eftersom risken för missbehandling och tillit ökar med längden på behandlingen (se avsnitt 4.4).


Mindre vanliga befolkningar


Pediatrisk befolkning-Köp Stilnox Zolpidem 10 mg online

Zolpidem är inte ordinerat för användning hos barn och tonåringar under 18 år, på grund av avsaknad av information som hjälper till att använda i denna ålderssamling. Det tillgängliga beviset från falska behandlingsstyrda kliniska förberedelser introduceras i område 5.1.

Äldre

Äldre eller funktionshindrade patienter kan vara särskilt känsliga med effekterna av zolpidem, följaktligen föreskrivs en portion på 5 mg. Dessa föreslagna delar borde inte överträffas.

Nedsatt leverfunktion

Eftersom zolpidems frihet och matsmältning minskar i leverimpedansen bör dosen börja med 5 mg hos dessa patienter, med särskild varning som tillämpas hos gamla patienter. Hos vuxna (under 65 år) kan dosen expanderas till 10 mg precis där den kliniska reaktionen är otillräcklig och läkemedlet runtomkras.

Zolpidem får inte användas till patienter med extremt nedsatt leverfunktion, eftersom det kan bidra till encefalopati (se avsnitt 4.3).


Strategi för organisation


Oral organisation.-Köp Stilnox Zolpidem 10 mg online


4.3 Kontraindikationer


• Zolpidemtartrat är kontraindicerat hos patienter med extrem känslighet mot zolpidemtartrat eller något hjälpämne som registreras i avsnitt 6.1.

• Obstruktiv vilaapné.

• Myasthenia gravis.

• Allvarlig leverbrist.

• Akut och dessutom extrem andningsdimmighet.

Utan information bör zolpidem inte rekommenderas för barn eller patienter med galen sjukdom.


4.4 Särskilda varningar och försäkringar för användning


Anledningen till sömnberövande borde erkännas var som helst tänkbart och de dolda variablerna som behandlas innan en trancelik rekommenderas. En besvikelse över att en sömnstörning skickas efter en 7-dagars behandling kan visa att det är nära till en väsentlig psykisk eller fysisk förvirring, och patienten bör tänka om igen vid vanliga mellanrum.

Nästa dag psykomotorisk funktionshinder

Liksom andra narkotiska läkemedel har zolpidem CNS-depressiva effekter. Risken för psykomotorisk försvagning följande dag, inklusive funktionshindrad körförmåga, utökas om:

• zolpidem tas inom 8 timmar innan du utför övningar som kräver mental beredskap (se avsnitt 4.7);

• en del högre än den föreslagna delen tas;

• zolpidem samkontrolleras med olika CNS-depressiva medel eller med olika läkemedel som expanderar zolpidems bloddimensioner eller med sprit eller olagliga läkemedel (se område 4.5).

Zolpidem bör tas i en ensam antagning snabbt vid sömn och inte omdirigeras mitt på den natten.

Explicit patient sammankomster-Köp Stilnox Zolpidem 10 mg online


Andningsvägar:


Eftersom hypnotika har förmågan att avskräcka från andningsdriften, bör skyddsåtgärder följas om zolpidem rekommenderas till patienter med förhandlat andningsförmåga.

Leverinsufficiens:

Se område 4.2.

Gammal:

Se område 4.2 för delförslag.

Faror vid motsvarande användning med narkotika:

Deltagande i användning av zolpidem och narkotika kan leda till sedering, andningsdimmhet, medvetslöshet och bortgång. På grund av dessa faror, bör närvaro av godkännande av narkotiska recept, till exempel bensodiazepiner eller tillhörande läkemedel, hållas zolpidem med narkotika för patienter för vilka valbara behandlingsval är opraktiska.

Om det görs ett val att stödja zolpidem på motsvarande sätt med narkotika, bör den minst kraftfulla delen användas, och behandlingstiden bör vara så kort som vettigt (se dessutom ett brett delförslag i område 4.2).

Patienterna bör förföljas noga för tecken och biverkningar av andningssorg och sedering. I denna beundran är det otvetydigt ordinerat att belysa patienter och deras tillstånd att veta om dessa indikationer (se avsnitt 4.5).

Användning hos patienter med ett förflutet fyllt med medicinering eller spritmissbruk:

Extraordinär varning bör göras vid rekommendation för patienter med en bakgrund som präglas av medicinering eller spritmissbruk. Dessa patienter bör vara under försiktig rekognosering medan de accepterar zolpidem-tartrat eller någon annan sömnframkallande, eftersom de riskerar att bli vana och mentalt beroende.

Manisk sjukdom:

Hypnotika, till exempel zolpidem, föreslås inte för nödvändig behandling av galen sjukdom.

Sorg:

På samma sätt som med andra narkotiska läkemedel bör zolpidem kontrolleras med varning hos patienter som uppvisar biverkningar av melankoli. Självdestruktiva lutningar kan vara tillgängliga på detta sätt minimala mått på zolpidem som är troligt borde ges till dessa patienter för att hålla sig borta från sannolikheten för avsiktlig överdosering av patienten. Tidigare dysterhet kan exponeras vid användning av zolpidem. Eftersom en sömnstörning kan vara en bieffekt av eländighet, bör patienten undersökas om en sömnstörning kvarstår.

Allmänna uppgifter som identifierar effekterna som ses efter organisering av bensodiazepiner och andra intrångsaktörer som bör övervägas av den rekommenderande läkaren visas nedan.

Motstånd:

Viss förlust av tillräcklighet för de sömnframkallande effekterna av kortverkande bensodiazepiner och bensodiazepinliknande operatörer som zolpidem kan skapa efter tvättad användning i fjorton dagar.

Beroende:

Användning av zolpidem kan leda till framsteg av misshandel såväl som fysiskt och mentalt beroende. Risken för tillit ökar med del och behandlingslängd. Tillfällen med tillit har redovisats oftare hos patienter som behandlats med zolpidem i mer än ungefär en månad. Risken för misshandel och beroende är också mer framträdande hos patienter med en bakgrund som kännetecknas av mentala rörelser och dessutom missbruk av sprit, substans eller läkemedel. Zolpidem borde användas med upprörande varning hos patienter med nuvarande eller förflutna fyllda med sprit, substans eller läkemedelsmissbruk eller beroende. – Köp Stilnox Zolpidem 10 mg online

När fysisk tillit har skapats kommer plötsligt avslutad behandling att förenas med biverkningar för abstinens. Dessa kan bestå av cerebrala smärtor eller muskelsvårigheter, extraordinär oro och tryck, iver, störningar och bräcklighet. – Köp Stilnox Zolpidem 10 mg online

I allvarliga fall kan de medföljande indikationerna inträffa: derealisation, depersonalisering, hyperacusis, dödsfall och skakningar vid de längsta punkterna, extrem känslighet mot ljus, klamring och fysisk kontakt, visualiseringar eller epileptiska anfall. – Köp Stilnox Zolpidem 10 mg online


Studsa tillbaka en sömnstörning:


En övergående sjukdom där biverkningar som föranledde behandling med en bensodiazepin eller bensodiazepinliknande specialist upprepas i en förbättrad struktur kan inträffa vid tillbakadragande av sömninducerande behandling. Det kan förenas med olika svar inklusive sinnesförändringar, oro och ångest.

Det är kritiskt att patienten borde veta om sannolikheten för att studsa tillbaka underverk, på detta sätt begränsar spänningen över sådana biverkningar om de skulle inträffa när det återställande föremålet är avslutat. Eftersom risken för abstinenssymtom eller studsning har tycktes vara mer anmärkningsvärd efter oväntat upphörande av behandlingen föreskrivs att dosen minskas bit för bit där det är kliniskt korrekt.

Det finns tecken på att, på grund av bensodiazepiner och bensodiazepinliknande operatörer med en kort aktivitetslängd, kan abstinensmärken sluta visa sig i dosinterimsperioden, särskilt när mätningen är hög.


Amnesi:


Bensodiazepiner eller bensodiazepinliknande specialister, till exempel kan zolpidem aktivera anterograd amnesi. Tillståndet inträffar regelbundet några timmar efter intag av föremålet och på detta sätt för att minska riskerna bör patienterna garantera att de nästan säkert kommer att ha en kontinuerlig vila på 8 timmar (se område 4.8).


Andra mentala och “dummande” svar:


Andra mentala och häpnadsväckande svar som iver, förvärrade en sömnstörning, uppväxt, krabbighet, fientlighet, dagdröm, upprördhet, dåliga drömmar, sinnesflyg, psykos, avvikande uppförande och andra ovänliga sociala effekter är kända för att hända när man använder bensodiazepiner eller bensodiazepinliknande specialister . Om detta skulle hända bör användningen av artikeln avslutas. Dessa svar kommer säkert att hända i det gamla.


Sömnlöshet och relaterade metoder:


Pauspromenader och andra relaterade metoder, till exempel ”vilokörning”, planering och äta mat, ringa telefoner eller delta i sexuella relationer, med minnesförlust för tillfället, har beaktats hos patienter som tagit zolpidem och inte var helt vaken . Användningen av sprit och olika CNS-depressiva medel med zolpidem verkar utöka risken för sådant beteende, liksom användningen av zolpidem i delar som överträffar den mest extrema föreslagna delen. Avbrytande av zolpidem bör med eftertryck övervägas för patienter som rapporterar sådant beteende (till exempel vilokörning) på grund av risken för patienten och andra.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.