Shop

Home Produkt Silagra

Silagra

kr82.50kr990.00

Silagra Tabletten innehåller Sildenafil. Den är mer känd som det blå pillret. Det är ett effektivt läkemedel som används för behandling av erektil dysfunktion (ED) hos män. Erektil dysfunktion är ett tillstånd där en man inte kan uppnå och/eller bibehålla en erektion som är tillräcklig för samlag. Detta sker på grund av minskat blodflöde på grund av fysiska skador och vissa medicinska tillstånd, eller på grund av vissa psykologiska tillstånd som ångest, stress, depression osv.

Nollställ
SKU: silagra Category:

INDIKATIONER

Silagra är indicerat för behandling av erektil dysfunktion. Det fungerar genom att öka blodflödet i penis under sexuell stimulering. Silagra hjälper till att uppnå och bibehålla en erektion.

INSTRUKTIONER

Använd Silagra enligt anvisningar från din läkare.

 • Ta Silagra genom munnen med eller utan mat. Silagra kanske inte fungerar så snabbt om du tar det med en fettrik måltid.
 • Silagra tas vanligtvis ungefär 1 timme före sexuell aktivitet; det kan dock tas var som helst från 4 timmar till en halv timme före sexuell aktivitet. Prata med din läkare om det bästa sättet att ta Silagra.
 • Ta inte mer än den rekommenderade dosen eller ta den oftare än en gång dagligen, eller enligt din läkares anvisningar.
 • Om du saknar en dos Silagra och fortfarande tänker delta i sexuell aktivitet, ta den så snart du kommer ihåg det. Fortsätt ta det enligt din läkare.

DOSERING

Silagra-dosen är från 25 till 100 mg vid behov cirka 1 timme före sexuell aktivitet, men bara en gång om dagen.

Ställ din vårdgivare eventuella frågor om hur du använder Silagra.

LAGRING

Förvara Silagra vid 77 grader F (25 grader C). Kort lagring vid temperaturer mellan 59 och 86 grader F (15 och 30 grader C) är tillåten. Förvaras åtskilt från värme, fukt och ljus. Förvara inte i badrummet. Förvara Silagra utom räckhåll för barn.

MER INFORMATION:

Aktiv ingrediens:  Sildenafilcitrat.

Fördelar:

Silagra är lika effektiv som dess varumärkesekvivalent.
Det passerar liknande standarder för god tillverkningssed.
Det är lika säkert som dess märkesekvivalent.
Det är billigare.

BIVERKNINGAR

Använd INTE Silagra om:

 • du är allergisk mot någon ingrediens i Silagra
 • du har rekommenderats av din läkare att undvika sexuell aktivitet på grund av hjärtproblem
 • du tar nitrater (t.ex. isosorbid, nitroglycerin) i någon form (t.ex. tablett, kapsel, plåster, salva) eller nitroprussid
 • du använder vissa fritidsdroger som kallas “poppers” (t.ex. amylnitrat eller nitrit, butylnitrat eller nitrit)
 • du tar en annan PDE5-hämmare (t.ex. tadalafil, vardenafil) eller ett annat läkemedel som innehåller sildenafil.

Vissa medicinska tillstånd kan interagera med Silagra. Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du har några medicinska tillstånd, särskilt om något av följande gäller dig:

 • om du tar receptbelagda eller receptfria läkemedel, växtbaserade preparat eller kosttillskott
 • om du har allergier mot läkemedel, livsmedel eller andra ämnen
 • om du har en deformerad penis (t.ex. kavernosal fibros, Peyroniesjukdom), blodcellsproblem (t.ex. leukemi, multipelt myelom, sigdcellanemi) eller något annat tillstånd som kan öka risken för långvarig erektion (priapism)
 • om du har haft en långvarig (mer än 4 timmar) eller smärtsam erektion (priapism)
 • om du tidigare har haft vissa ögonproblem (t ex makuladegeneration, optisk neuropati, retinitis pigmentosa, plötslig synförlust i ett eller båda ögonen) eller hörselproblem (t.ex. öronring, nedsatt hörsel, hörselnedsättning)
 • om du har haft problem med lever eller njure, lungproblem (t.ex. lung veno-ocklusiv sjukdom), högt eller lågt blodtryck, sår, blödningsproblem, hjärtproblem (t.ex. kärlkramp, aortastenos, hjärtsvikt, oregelbunden hjärtslag) eller blodkärlproblem
 • om du har haft hjärtinfarkt, stroke eller livshotande oregelbunden hjärtrytm, särskilt under de senaste 6 månaderna.

Vissa läkemedel kan interagera med Silagra. Tala om för din vårdgivare om du tar andra läkemedel, särskilt något av följande:

 • Alfa-blockerare (t.ex. doxazosin), läkemedel mot högt blodtryck, nitrater (t.ex. isosorbid, nitroglycerin) eller nitroprussid eftersom allvarligt lågt blodtryck med yrsel, yrsel och svimning kan uppstå
 • Azolantimykotika (t.ex. itrakonazol, ketokonazol), H 2  -antagonister (t ex cimetidin), HIV-proteashämmare (t.ex. ritonavir, saquinavir), makrolidantibiotika (t.ex., erytromycin), narkotiska analgetika (t ex dihydrokodein), eller telitromycin eftersom de kan öka risken för Silagras biverkningar
 • Bosentan eller rifampin eftersom de kan minska Silagras effektivitet.

Det här kanske inte är en fullständig lista över alla interaktioner som kan uppstå. Fråga din vårdgivare om Silagra kan interagera med andra läkemedel som du tar. Kontrollera med din vårdgivare innan du börjar, slutar eller ändra dosen av något läkemedel.

Viktig säkerhetsinformation:

 • Silagra kan orsaka yrsel, sömnighet, svimning eller dimsyn. Dessa effekter kan vara värre om du tar det med alkohol eller vissa läkemedel. Använd Silagra med försiktighet. Kör inte eller utför inte andra möjliga osäkra uppgifter förrän du vet hur du reagerar på det.
 • Silagra kan orsaka yrsel, yrsel eller svimning. alkohol, varmt väder, motion eller feber kan öka dessa effekter. För att förhindra dem, sitt upp eller stå långsamt, särskilt på morgonen. Sitt eller lägg dig vid första tecknet på någon av dessa effekter.
 • Patienter med hjärtproblem som tar Silagra kan ha en ökad risk för hjärtrelaterade biverkningar, inklusive hjärtinfarkt eller stroke. Symtom på hjärtinfarkt kan inkludera smärta i bröstet, axeln, nacken eller käken; domningar i en arm eller ett ben svår yrsel, huvudvärk, illamående, magont eller kräkningar svimning eller synförändringar. Symtom på stroke kan inkludera förvirring, syn- eller talförändringar, ensidig svaghet eller svimning. Kontakta din läkare eller uppsök genast läkare om du upplever dessa symtom.
 • Silagra kan sällan orsaka en långvarig (t ex mer än 4 timmar) eller smärtsam erektion. Detta kan hända även när du inte har sex. Om detta inte behandlas direkt kan det leda till permanenta sexuella problem som impotens. Kontakta din läkare omedelbart om du har en erektion som varar mer än 4 timmar.
 • Silagra stoppar inte spridningen av HIV eller andra sexuellt överförbara sjukdomar (STD) till andra genom sexuell kontakt. Använd barriärmetoder för preventivmedel (t.ex. kondomer) om du har HIV-infektion eller en STD.
 • Silagra förhindrar inte graviditet. Om din partner kan bli gravid och du vill undvika graviditet, var noga med att använda en effektiv form av preventivmedel.
 • Silagra kan i sällsynta fall orsaka milda, tillfälliga synförändringar (t.ex. suddig syn, ljuskänslighet, blå / grön färgton för syn). Kontakta din läkare om synförändringar kvarstår eller är svåra.
 • Sällan har ett ögonproblem som kallas nonarteritisk främre ischemisk optisk neuropati (NAION) rapporterats hos patienter som tog Silagra. Detta kan i vissa fall leda till nedsatt syn eller permanent synförlust. Om du märker en plötslig minskad syn eller synförlust i ett eller båda ögonen, kontakta din läkare omedelbart.
 • Plötsliga minskningar av hörseln och hörselnedsättning har rapporterats hos vissa patienter som har tagit Silagra. Ibland märkte de också att det ringde i öronen eller yrsel. Om du märker en plötslig minskning eller hörselnedsättning, kontakta din läkare omedelbart.
 • Använd inte andra läkemedel eller behandlingar mot ED medan du tar Silagra utan att först ha kontaktat din läkare.
 • Använd Silagra med försiktighet hos äldre; de kan vara mer känsliga för dess effekter.
 • Silagra rekommenderas inte för barn yngre än 18 år.
styrka på tabletterna

25mg, 50mg, 100mg

antal tabletter

30, 60, 90

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.