Shop

Home Produkt Extra Super Levitra

Extra Super Levitra

kr33.00kr1,600.00

Levitra (Vardenafil) entspannt die Muskeln in den Wänden der Blutgefäße und erhöht den Blutfluss zu bestimmten Bereichen des Körpers.
Levitra wird zur Behandlung der erektilen Dysfunktion (Impotenz) verwendet.
Levitra kann auch für Zwecke verwendet werden, die nicht in diesem Medikamentenleitfaden aufgeführt sind.

Nollställ
SKU: extra-super-levitra Category:

INDIKATIONER

Extra Super Levitra är indicerat för behandling av erektil dysfunktion.

INSTRUKTIONER  

Använd Extra Super Levitra enligt anvisningar från din läkare.

 • Ta Extra Super Levitra genom munnen med eller utan mat.
 • Ta Extra Super Levitra ungefär en timme före sexuell aktivitet.
 • Ta inte Extra Super Levitra oftare än en gång dagligen eller enligt din läkares anvisningar.
 • Kontrollera med din läkare innan du äter grapefrukt eller dricker grapefruktjuice medan du använder Extra Super Levitra.
 • Om du saknar en dos Extra Super Levitra och ändå tänker bedriva sexuell aktivitet, ta den så snart du kommer ihåg det. Fortsätt ta det enligt din läkare.

DOSERING

Ta medicinen exakt enligt läkarens ordination.

Vissa män kan bara ta en låg dos Extra Super Levitra på grund av medicinska tillstånd eller läkemedel de tar. Din läkare kommer att ordinera den dos som passar dig.

 • Om du är äldre än 65 år eller har leverproblem kan din läkare starta dig med en lägre dos Extra Super Levitra.
 • Om du har prostataproblem eller högt blodtryck, som du tar läkemedel som kallas alfa-blockerare, kan din läkare starta dig med en lägre dos Extra Super Levitra.
 • Om du tar vissa andra läkemedel kan din läkare ordinera en lägre startdos och begränsa dig till en dos Extra Super Levitra under en 72-timmarsperiod (3 dagar).

Ställ din vårdgivare eventuella frågor om hur du använder Extra Super Levitra.

LAGRING

Förvara Extra Super Levitra vid 25 grader C (77 grader F). Förvara Extra Super Levitra utom räckhåll för barn.

MER INFORMATION:

Aktiv ingrediens: Vardenafil och Dapoxetin.

BIEFFEKTER

Använd INTE Extra Super Levitra om:

 • du är allergisk mot någon ingrediens i Extra Super Levitra
 • du har rekommenderats av din läkare att undvika sexuell aktivitet på grund av hjärtproblem
 • du har vissa hjärtproblem (t.ex. svår hjärtsvikt, kärlkramp), lågt eller högt blodtryck, allvarliga leverproblem eller allvarliga njurproblem som kräver dialys
 • du har vissa ärftliga degenerativa ögonproblem (t.ex. retinitis pigmentosa)
 • du har haft hjärtinfarkt, stroke eller livshotande oregelbunden hjärtslag under de senaste 6 månaderna
 • du har haft en viss typ av oregelbunden hjärtslag (t.ex. medfödd QT-förlängning) eller om du tar vissa antiarytmiska läkemedel (t.ex. kinidin, prokainamid, amiodaron, sotalol)
 • du tar ett nitrat (t.ex. isosorbid, nitroglycerin) i någon form (t.ex. kapsel, salva, plåster, tablett) eller nitroprussid
 • du använder vissa fritidsdroger som kallas “poppers” (t.ex. amylnitrat eller nitrit, butylnitrat eller nitrit)
 • du tar en annan PDE5-hämmare (t.ex. sildenafil, tadalafil) eller ett annat läkemedel som innehåller vardenafil.

Kontakta din läkare eller vårdgivare omedelbart om något av detta gäller dig.

Vissa medicinska tillstånd kan interagera med Levitra. Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du har några medicinska tillstånd, särskilt om något av följande gäller dig:

 • om du tar receptbelagda eller receptfria läkemedel, växtbaserade preparat eller kosttillskott
 • om du har allergier mot läkemedel, livsmedel eller andra ämnen
 • om du har en deformerad penis (t.ex. kavernosal fibros, Peyroniesjukdom), blodcellsproblem (t.ex. leukemi, multipelt myelom, sigdcellanemi) eller något annat tillstånd som kan öka risken för långvarig erektion (priapism)
 • om du har haft en långvarig (mer än 4 timmar) eller smärtsam erektion (priapism)
 • om du tidigare har haft vissa ögonproblem (t ex makuladegeneration, optisk neuropati, retinitis pigmentosa, plötslig synförlust) eller hörselproblem (t.ex. öronring, nedsatt hörsel, hörselnedsättning)
 • om du har haft lever- eller njurproblem, dialys, högt eller lågt blodtryck, sår, kramper, lungproblem (t.ex. lung veno-ocklusiv sjukdom), blödningsproblem, blodkärlproblem eller hjärtproblem (t.ex. aortastenos, hjärtsvikt)
 • om du har haft hjärtinfarkt, stroke, en viss typ av oregelbunden hjärtslag (långt QT-syndrom) eller en familjehistoria av långt QT-syndrom.

Vissa läkemedel kan interagera med Extra Super Levitra. Tala om för din vårdgivare om du tar andra läkemedel, särskilt något av följande:

 • Alfa-blockerare (t.ex. doxazosin), läkemedel mot högt blodtryck, nitrater (t.ex. isosorbid, nitroglycerin) eller nitroprussid eftersom allvarligt lågt blodtryck med yrsel, yrsel och svimning kan uppstå
 • Vissa antiarytmika (t.ex. amiodaron, prokainamid, kinidin, sotalol) eftersom risken för oregelbunden hjärtslag kan öka
 • Azol-antisvampmedel (t.ex. itrakonazol), hiv-proteashämmare (t.ex. indinavir, ritonavir), makrolidantibiotika (t.ex. erytromycin) eller telitromycin eftersom de kan öka risken för extra Super Lovevitras biverkningar
 • Rifampin eftersom det kan minska Extra Super Levitras effektivitet.

Det här kanske inte är en fullständig lista över alla interaktioner som kan uppstå. Fråga din vårdgivare om Extra Super Levitra kan interagera med andra läkemedel som du tar. Kontrollera med din vårdgivare innan du börjar, slutar eller ändra dosen av något läkemedel.

Name und Stärke der Tabletten

Levitra 2.5mg, Levitra 5mg, Levitra 10mg, Levitra 20mg

Anzahl der Tabletten

20, 40, 80, 120

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.