Shop

Home Produkt Varumärke Viagra

Varumärke Viagra

kr92.50kr185.00

Viagra (sildenafil) slappnar av musklerna i blodkärlens väggar och ökar blodflödet till vissa delar av kroppen.
Viagra används för att behandla erektil dysfunktion (impotens) hos män.

Nollställ
SKU: brand-viagra Category:

INDIKATIONER

Viagra är indicerat för behandling av erektil dysfunktion hos män. Viagra är en fosfodiesteras typ 5 (PDE5) -hämmare. Det fungerar genom att öka blodflödet i penis under sexuell stimulering. Detta hjälper dig att uppnå och bibehålla en erektion.

INSTRUKTIONER 

Använd Viagra enligt anvisningarna från din läkare.

 • Ta Viagra genom munnen med eller utan mat. Viagra kanske inte fungerar så snabbt om du tar det med en fettrik måltid.
 • Viagra tas vanligtvis cirka 1 timme före sexuell aktivitet; det kan dock tas var som helst från 4 timmar till en halv timme före sexuell aktivitet. Prata med din läkare om det bästa sättet att ta Viagra.
 • Viagra kan hjälpa dig att få erektion när sexuell stimulering uppstår. En erektion inträffar inte bara genom att ta ett piller.
 • Ta inte mer än den rekommenderade dosen eller ta den oftare än en gång dagligen, eller enligt din läkares anvisningar.
 • Om du saknar en dos Viagra och fortfarande tänker utöva sexuell aktivitet, ta den så snart du kommer ihåg det. Fortsätt ta det enligt din läkare.

DOSERING

För de flesta patienter är den rekommenderade dosen 50 mg vid behov cirka 1 timme före sexuell aktivitet. Viagra kan dock tas var som helst från 4 timmar till 0,5 timmar före sexuell aktivitet. Baserat på effektivitet och tolerans kan dosen ökas till en maximal rekommenderad dos på 100 mg eller minskas till 25 mg. Den maximala rekommenderade doseringsfrekvensen är en gång per dag.

Ställ din vårdgivare eventuella frågor om hur du använder Viagra.

LAGRING

Förvara Viagra vid 25 grader C. Kort lagring vid temperaturer mellan 59 och 86 grader F (15 och 30 grader C) är tillåten. Förvaras åtskilt från värme, fukt och ljus. Förvara inte i badrummet. Förvara Viagra utom räckhåll för barn och borta från husdjur.

MER INFORMATION:

Aktiv ingrediens: Sildenafilcitrat.

Inaktiva ingredienser: Mikrokristallin cellulosa, vattenfri dibasisk kalciumfosfat, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, hypromellos, titandioxid, laktos, triacetin och FD & C Blue # 2 aluminiumsjö.

biverkningar

Använd INTE Viagra om:

 • du är allergisk mot någon ingrediens i Viagra
 • du har rekommenderats av din läkare att undvika sexuell aktivitet på grund av hjärtproblem
 • du tar nitrater (t.ex. isosorbid, nitroglycerin) i någon form (t.ex. tablett, kapsel, plåster, salva) eller nitroprussid
 • du använder vissa fritidsdroger som kallas “poppers” (t.ex. amylnitrat eller nitrit, butylnitrat eller nitrit)
 • du tar en annan PDE5-hämmare (t.ex. tadalafil, vardenafil) eller ett annat läkemedel som innehåller sildenafil.

Kontakta din läkare eller vårdgivare omedelbart om något av detta gäller dig.

Vissa medicinska tillstånd kan interagera med Viagra. Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du har några medicinska tillstånd, särskilt om något av följande gäller dig:

 • om du tar receptbelagda eller receptfria läkemedel, växtbaserade preparat eller kosttillskott
 • om du har allergier mot läkemedel, livsmedel eller andra ämnen
 • om du har en deformerad penis (t.ex. kavernosal fibros, Peyroniesjukdom), blodcellsproblem (t.ex. leukemi, multipelt myelom, sigdcellanemi) eller något annat tillstånd som kan öka risken för långvarig erektion (priapism)
 • om du har haft en långvarig (mer än 4 timmar) eller smärtsam erektion (priapism)
 • om du tidigare har haft vissa ögonproblem (t ex makuladegeneration, optisk neuropati, retinitis pigmentosa, plötslig synförlust i ett eller båda ögonen) eller hörselproblem (t.ex. öronring, nedsatt hörsel, hörselnedsättning)
 • om du har haft problem med lever eller njure, lungproblem (t.ex. lung veno-ocklusiv sjukdom), högt eller lågt blodtryck, sår, blödningsproblem, hjärtproblem (t.ex. kärlkramp, aortastenos, hjärtsvikt, oregelbunden hjärtslag) eller blodkärlproblem
 • om du har haft hjärtinfarkt, stroke eller livshotande oregelbunden hjärtrytm, särskilt under de senaste 6 månaderna.

Vissa läkemedel kan interagera med Viagra. Tala om för din vårdgivare om du tar andra läkemedel, särskilt något av följande:

 • Alfa-blockerare (t.ex. doxazosin), läkemedel mot högt blodtryck, nitrater (t.ex. isosorbid, nitroglycerin) eller nitroprussid eftersom allvarligt lågt blodtryck med yrsel, yrsel och svimning kan uppstå
 • Azolantimykotika (t.ex. itrakonazol, ketokonazol), H 2  -antagonister (t ex cimetidin), HIV-proteashämmare (t.ex. ritonavir, saquinavir), makrolidantibiotika (t.ex., erytromycin), narkotiska analgetika (t ex dihydrokodein), eller telitromycin eftersom de kan öka risken för Viagra
 • Bosentan eller rifampin eftersom de kan minska Viagra effektivitet.

Det här kanske inte är en fullständig lista över alla interaktioner som kan uppstå. Fråga din vårdgivare om Viagra kan interagera med andra läkemedel som du tar. Kontrollera med din vårdgivare innan du börjar, slutar eller ändra dosen av något läkemedel.

Viktig säkerhetsinformation:

 • Viagra kan orsaka yrsel, dåsighet, svimning eller dimsyn. Dessa effekter kan vara värre om du tar det med alkohol eller vissa läkemedel. Använd Viagra med försiktighet. Kör inte eller utför inte andra möjliga osäkra uppgifter förrän du vet hur du reagerar på det.
 • Viagra kan orsaka yrsel, yrsel eller svimning. alkohol, varmt väder, motion eller feber kan öka dessa effekter. För att förhindra dem, sitt upp eller stå långsamt, särskilt på morgonen. Sitt eller lägg dig vid första tecknet på någon av dessa effekter.
 • Patienter med hjärtproblem som tar Viagra kan ha en ökad risk för hjärtrelaterade biverkningar, inklusive hjärtinfarkt eller stroke. Symtom på hjärtinfarkt kan inkludera smärta i bröstet, axeln, nacken eller käken; domningar i en arm eller ett ben svår yrsel, huvudvärk, illamående, magont eller kräkningar svimning eller synförändringar. Symtom på stroke kan inkludera förvirring, syn- eller talförändringar, ensidig svaghet eller svimning. Kontakta din läkare eller uppsök genast läkare om du upplever dessa symtom.
 • Viagra kan sällan orsaka en långvarig (t ex mer än 4 timmar) eller smärtsam erektion. Detta kan hända även när du inte har sex. Om detta inte behandlas direkt kan det leda till permanenta sexuella problem som impotens. Kontakta din läkare omedelbart om du har en erektion som varar mer än 4 timmar.
 • Viagra stoppar inte spridningen av HIV eller andra sexuellt överförbara sjukdomar (STD) till andra genom sexuell kontakt. Använd barriärmetoder för preventivmedel (t.ex. kondomer) om du har HIV-infektion eller en STD.
 • Viagra förhindrar inte graviditet. Om din partner kan bli gravid och du vill undvika graviditet, var noga med att använda en effektiv form av preventivmedel.
 • Viagra kan i sällsynta fall orsaka milda, tillfälliga synförändringar (t.ex. suddig syn, ljuskänslighet, blå / grön färgton för syn). Kontakta din läkare om synförändringar kvarstår eller är svåra.
 • Sällan har ett ögonproblem som kallas nonarteritisk främre ischemisk optisk neuropati (NAION) rapporterats hos patienter som tog Viagra. Detta kan i vissa fall leda till nedsatt syn eller permanent synförlust. Om du märker en plötslig minskad syn eller synförlust i ett eller båda ögonen, kontakta din läkare omedelbart.
 • Plötsliga minskningar av hörseln och hörselnedsättning har rapporterats hos vissa patienter som har tagit Viagra. Ibland märkte de också att det ringde i öronen eller yrsel. Om du märker en plötslig minskning eller hörselnedsättning, kontakta din läkare omedelbart.
 • Använd inte andra läkemedel eller behandlingar mot ED medan du tar Viagra utan att först ha kontaktat din läkare.
 • Använd Viagra med försiktighet hos äldre; de kan vara mer känsliga för dess effekter.
 • Viagra rekommenderas inte för barn yngre än 18 år.
antal tabletter

50, 100

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.