Shop

Home Produkt Varumärke Cialis

Varumärke Cialis

kr160.00kr320.00

Cialis är ett läkemedel som används av män som har svårt att få erektion. Medicinen är receptbelagd.
Har du ett recept? Köp Cialis online hos Kronans Apotek. Du får medicinen hemskickad utan någon fraktkostnad.

Nollställ
SKU: brand-cialis Category:

INDIKATIONER

Cialis är indicerat för behandling av erektil dysfunktion. Cialis är en fosfodiesteras typ 5 (PDE5) -hämmare. Det fungerar genom att öka blodflödet i penis under sexuell stimulering. Detta hjälper dig att uppnå och bibehålla en erektion.

INSTRUKTIONER 

Använd Brand Cialis enligt din läkare.

 • Ta Cialis via munnen med eller utan mat.
 • För användning efter behov :  Ta Cialis minst 30 minuter före sexuell aktivitet enligt din läkare. Cialis kan fungera i upp till 36 timmar efter att du tagit det.
 • För daglig användning : Ta Cialis regelbundet ungefär vid samma tid varje dag.
 • Tala med din läkare om du har frågor om hur du ska ta Cialis.
 • Kontrollera med din läkare innan du äter grapefrukt eller dricker grapefruktjuice medan du tar Cialis.
 • För användning efter behov : Om du saknar en dos Cialis och fortfarande tänker bedriva sexuell aktivitet, ta den så snart du kommer ihåg det. Fortsätt ta det enligt din läkare.
 • För daglig användning : Om du saknar en dos Cialis, ta den så snart som möjligt. Om det är nästan dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och gå tillbaka till ditt vanliga doseringsschema. Ta inte två doser samtidigt.

DOSERING

För användning efter behov

 • Den rekommenderade startdosen av Cialis för användning efter behov hos de flesta patienter är 10 mg, intagen före förväntad sexuell aktivitet.
 • Dosen kan ökas till 20 mg eller minskas till 5 mg, baserat på individuell effekt och tolerans. Den högsta rekommenderade doseringsfrekvensen är en gång per dag hos de flesta patienter.
 • Cialis för användning vid behov visade sig förbättra erektilfunktionen jämfört med placebo upp till 36 timmar efter dosering. Därför bör detta beaktas vid rådgivning till patienter om optimal användning av Cialis.

För en gång dagligen användning

 • Den rekommenderade startdosen av Cialis för en gång dagligen är 2,5 mg, intagen ungefär samma tid varje dag, utan hänsyn till tidpunkten för sexuell aktivitet.
 • Cialis-dosen för en gång dagligen kan ökas till 5 mg baserat på individuell effekt och tolerans.

Ställ din vårdgivare eventuella frågor om hur du använder Cialis.

LAGRING

Förvara Cialis vid 77 grader F (25 grader C). Kort lagring vid temperaturer mellan 59 och 86 grader F (15 och 30 grader C) är tillåten. Förvaras åtskilt från värme, fukt och ljus. Förvara inte i badrummet. Förvara Cialis utom räckhåll för barn och borta från husdjur.

MER INFORMATION:

Aktiv ingrediens:  Tadalafil.

Inaktiva ingredienser:  Croscarmellosenatrium, hydroxipropylcellulosa, hypromellos, järnoxid, laktosmonohydrat, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, natriumlaurylsulfat, talk, titandioxid och triacetin.

BIEFFEKTER

Använd INTE Cialis om:

 • du är allergisk mot någon ingrediens i Cialis
 • du har allvarliga njurproblem och kommer att ta Cialis dagligen
 • du har allvarliga leverproblem eller vissa ärftliga degenerativa ögonproblem (t.ex. retinitis pigmentosa)
 • du har vissa hjärtproblem (t.ex. instabil kärlkramp, kärlkramp under samlag, okontrollerad oregelbunden hjärtrytm), lågt blodtryck eller okontrollerat högt blodtryck
 • du har haft hjärtinfarkt under de senaste 90 dagarna eller har haft svår hjärtsvikt eller stroke under de senaste 6 månaderna
 • du tar ett nitrat (t.ex. isosorbid, nitroglycerin) i någon form (t.ex. tablett, kapsel, plåster, salva) eller nitroprussid
 • du har rekommenderats av din läkare att undvika sexuell aktivitet på grund av hjärtproblem
 • du använder vissa fritidsdroger som kallas “poppers” (t.ex. amylnitrat eller nitrit, butylnitrat eller nitrit)
 • du tar en annan PDE5-hämmare (t.ex. sildenafil, vardenafil) eller ett annat läkemedel som innehåller tadalafil.

Kontakta din läkare eller vårdgivare omedelbart om något av detta gäller dig.

Vissa medicinska tillstånd kan interagera med Cialis. Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du har några medicinska tillstånd, särskilt om något av följande gäller dig:

 • om du tar receptbelagda eller receptfria läkemedel, växtbaserade preparat eller kosttillskott
 • om du har allergier mot läkemedel, livsmedel eller andra ämnen
 • om du har en deformerad penis (t.ex. Peyroniesjukdom, cavernosal fibros), problem med blodkroppar (t.ex. sicklecellanemi, leukemi, multipelt myelom) eller något annat tillstånd som kan öka risken för långvarig erektion (priapism)
 • om du har haft en långvarig (mer än 4 timmar) eller smärtsam erektion (priapism)
 • om du tidigare har haft vissa ögonproblem (t.ex. retinitis pigmentosa, plötslig synförlust, optisk neuropati, makuladegeneration) eller hörselproblem (t.ex. öronring, nedsatt hörsel, hörselnedsättning)
 • om du tidigare har haft lever- eller njursjukdomar, dialys, lungproblem (t.ex. lung veno-ocklusiv sjukdom), högt eller lågt blodtryck, sår, blödningsproblem, hjärtproblem (t.ex. hjärtsvikt, oregelbunden hjärtslag, aortastenos, angina) eller blodkärlproblem
 • om du har haft hjärtinfarkt, stroke eller livshotande oregelbunden hjärtrytm.

Vissa läkemedel kan interagera med Cialis. Tala om för din vårdgivare om du tar andra läkemedel, särskilt något av följande:

 • Alfa-blockerare (t.ex. doxazosin), läkemedel mot högt blodtryck, nitrater (t.ex. isosorbid, nitroglycerin) eller nitroprussid eftersom allvarligt lågt blodtryck med yrsel, yrsel och svimning kan uppstå
 • Azol-svampdödande medel (t.ex. itrakonazol), hiv-proteashämmare (t.ex. ritonavir), makrolidantibiotika (t.ex. erytromycin) eller telitromycin eftersom de kan öka risken för Cialis biverkningar
 • Barbiturater (t.ex. fenobarbital), karbamazepin, fenytoin eller rifampin eftersom de kan minska Cialis effektivitet.

Det här kanske inte är en fullständig lista över alla interaktioner som kan uppstå. Fråga din vårdgivare om Cialis kan interagera med andra läkemedel som du tar. Kontrollera med din vårdgivare innan du börjar, slutar eller ändra dosen av något läkemedel.

Viktig säkerhetsinformation:

 • Cialis kan orsaka yrsel, sömnighet, svimning eller suddig syn. Dessa effekter kan vara värre om du tar det med alkohol eller vissa läkemedel. Använd Cialis med försiktighet. Kör inte eller utför inte andra möjliga osäkra uppgifter förrän du vet hur du reagerar på det.
 • Cialis kan orsaka yrsel, yrsel eller svimning. alkohol, varmt väder, motion eller feber kan öka dessa effekter. För att förhindra dem, sitt upp eller stå långsamt, särskilt på morgonen. Sitt eller lägg dig vid första tecknet på någon av dessa effekter.
 • Drick inte stora mängder alkohol (t.ex. 5 drycker eller mer) medan du tar Cialis. Om du gör det kan du öka risken för yrsel, huvudvärk, snabb hjärtslag och lågt blodtryck.
 • Patienter med hjärtproblem som tar Cialis kan ha en ökad risk för hjärtrelaterade biverkningar, inklusive hjärtinfarkt eller stroke. Symtom på hjärtinfarkt kan inkludera smärta i bröstet, axeln, nacken eller käken; domningar i en arm eller ett ben svår yrsel, huvudvärk, illamående, magont eller kräkningar svimning eller synförändringar. Symtom på stroke kan inkludera förvirring; syn- eller talförändringar ensidig svaghet eller svimning. Kontakta din läkare eller uppsök genast läkare om du upplever dessa symtom.
 • Cialis kan sällan orsaka en långvarig (t ex mer än 4 timmar) eller smärtsam erektion. Detta kan hända även när du inte har sex. Om detta inte behandlas direkt kan det leda till permanenta sexuella problem som impotens. Kontakta din läkare omedelbart om detta händer.
 • Cialis stoppar inte spridningen av HIV eller andra sexuellt överförbara sjukdomar (STD) till andra genom sexuell kontakt. Använd barriärmetoder för preventivmedel (t.ex. kondomer) om du har HIV-infektion eller en STD.
 • Cialis förhindrar inte graviditet. Om din partner kan bli gravid och du vill undvika graviditet, var noga med att använda en effektiv form av preventivmedel.
 • Cialis kan vanligtvis orsaka milda, tillfälliga synförändringar (t.ex. suddig syn, ljuskänslighet, blå / grön färgton för syn). Kontakta din läkare om synförändringar kvarstår eller är svåra.
 • Sällan har ett ögonproblem som kallas nonarteritisk främre ischemisk optisk neuropati (NAION) rapporterats hos patienter som tog Cialis. Detta kan i vissa fall leda till nedsatt syn eller permanent synförlust. Om du märker en plötslig minskad syn eller synförlust i ett eller båda ögonen, kontakta din läkare omedelbart.
 • Plötsliga minskningar av hörseln och hörselnedsättning har rapporterats hos vissa patienter som har tagit Cialis. Ibland märkte de också att det ringde i öronen eller yrsel. Om du märker en plötslig minskning eller hörselnedsättning, kontakta din läkare omedelbart.
 • Använd inte andra läkemedel eller behandlingar mot ED medan du tar Cialis utan att först ha kontaktat din läkare.
 • Använd Cialis med försiktighet hos äldre; de kan vara mer känsliga för dess effekter.
 • Cialis rekommenderas inte för barn yngre än 18 år.
Antal tabletter

50, 100

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.